Se o ou a estudante non completou os estudos requiridos polo programa, a admisión pode condicionarse á realización de cursos de preparación específicos adicionais.

Neste caso, o programa, mediante a memoria, determinará os complementos de formación para cada estudante, que a Comisión Académica do programa especificará sen exceder os 15 ECTS. A realización destes complementos de formación deberá levarse a cabo antes ou á vez que a matriculación para a supervisión académica da tese doutoral. Se se realiza antes da matriculación, só matricularanse nestes complementos de formación e ata a súa finalización o compromiso de supervisión non se asinará, nin se abrirá o “documento de actividades” do doutorando.

Estes complementos de formación deben completarse no próximos tres cuadrimestres. Se non se completan, o doutorando deberá abandonar o programa.

Estes complementos de formación poden consistir en materias ou módulos de mestrados ou graos do EEES e consideraranse, a efectos de prezos públicos, concesións de bolsas e axudas ao estudo de nivel de doutoramento. Se se levan a cabo antes da matrícula, o seu desenvolvemento non se computa a efectos dos prazos para a realización da tese. Estes créditos non computarán a efectos de requisitos ordinarios para entrar no programa de doutoramento.